کی یه جرقه ست واسه تغییر با چند خط شعر خوندنی
فقط با چند خط شعر خوندنی

بهرام نورایی به عنوان آرتیستى که " خاور میانه " رو با موزیکش تغییر داده ... این یعنى هنر !