کدام آهنگ ها از البوم اشتباه خوب را می پسندید؟
(3.191%) 512
خوب
(3.472%) 557
ساز
(4.575%) 734
لمس
(70.20%) 11262
نگاه
(3.110%) 499
تکرار
(3.035%) 487
ریشه
(2.350%) 377
ممکن
(3.528%) 566
سوز
(3.397%) 545
برش
(3.135%) 503
اشتباه

تعداد شرکت کنندگان : 16042