کدام آهنگ ها از البوم اشتباه خوب را می پسندید؟
(3.205%) 515
خوب
(3.485%) 560
ساز
(4.593%) 738
لمس
(70.10%) 11263
نگاه
(3.111%) 500
تکرار
(3.068%) 493
ریشه
(2.352%) 378
ممکن
(3.528%) 567
سوز
(3.398%) 546
برش
(3.155%) 507
اشتباه

تعداد شرکت کنندگان : 16067