دوست دارید بهرام با کدامیک همکاری کند ؟
(31.10%) 349
علی سورنا
(14.88%) 167
اشکان فدایی
(11.31%) 127
حصین
(16.93%) 190
رضا پیشرو
(25.75%) 289
سروش هیچکش

تعداد شرکت کنندگان : 1122