دوست دارید بهرام با کدامیک همکاری کند ؟
(31.15%) 348
علی سورنا
(14.95%) 167
اشکان فدایی
(11.28%) 126
حصین
(16.92%) 189
رضا پیشرو
(25.69%) 287
سروش هیچکش

تعداد شرکت کنندگان : 1117