سطح کدام آلبوم بالاتر بود ؟
(45.66%) 363
اشتباه خوب
(30.31%) 241
سکوت
(24.02%) 191
24 ساعت

تعداد شرکت کنندگان : 795