سطح کدام آلبوم بالاتر بود ؟
(45.70%) 362
اشتباه خوب
(30.30%) 240
سکوت
(23.98%) 190
24 ساعت

تعداد شرکت کنندگان : 792